28 Feb

Single Art: Birth of a Dwarven God

  • cmtoan91
  • 0

The demon was dead at last. But so was he. At his very last moment still, he couldn't hear a single sound from them - The Gods who had abandoned his people. Yet, another voice rang through his mind. The voice of his people. Of them crying, laughing. Of their furious brawls, as well as [...]

23 Feb

Single Art: Đông Ngô Tôn Quyền

  • cmtoan91
  • 0

Artist: Nguyễn Minh Đức Tranh tham gia triển lãm Vẽ Về Hát Bội - một triển lãm với hơn 40 họa sĩ trẻ tuổi, vinh doanh loại hình văn hóa truyền thống của Việt Nam